" അവന്‍ ഒരു അതിക്രമവും ചെയ്തില്ല. അവന്റെ വായില്‍ നിന്നു വഞ്ചന പുറപ്പെട്ടുമില്ല ".
(ഏശയ്യ :53:9.)