"ദൈവത്തോട് ചേര്‍ന്ന് നില്‍ക്കുവിന്‍ അവിടുന്ന് നിങ്ങളോടും ചേര്‍ന്ന് നില്‍ക്കും ."
യാക്കോ. 4:8