" നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അവിടുത്തെ കരുണയില്‍ ആഹ്ലാദിക്കട്ടെ ! അവിടുത്തെ പ്രകീര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ ലെജ്ജിതരാകാതിരിക്കട്ടെ ."
പ്രഭാ 51:29: