"കര്‍ത്താവ് വാഗ്ദാനങ്ങളില്‍ വിശ്വസ്തനും പ്രവര്‍ത്തികളില്‍ കാരുണ്യവാനുമാണ് . "
സങ്കീ. 145:13